Realizimi impianteve fotovoltaikë ne Vlore dhe kudo ne Shqiperi

impianti fotovoltaici a Cremona

REALIZIMI IMPIANTEVE FOTOVOLTAIKE ?

 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k, një kompani e specializuar në impiantet fotovoltaike në Vlore dhe në të gjithë Shqiperin, me këtë mini-udhëzues nuk dëshiron të shpjegojë gjithçka në lidhje me sistemet fotovoltaike, por thjesht dëshiron t’u ofrojë lexuesve nje njohje të përgjithshme dhe të thjeshtë, e cila më pas do të thellohet, në rast interesimi konkret, me një vizitë në vend.

Energjia që dielli na dërgon çdo ditë mund të përdoret në mënyrë inteligjente. Me një nga impiantet tona fotovoltaike të instaluar në çatinë tuaj, ju mund ta ktheni këtë energji në energji elektrike, të cilën mund ta përdorni për konsum, duke ushqyer edhe energjinë që nuk e përdorni rrjetin publik. Me stimujt e llogarisë së energjisë do të përfitoni një të drejtë në përpjesëtim me energjinë elektrike të prodhuar nga impianti juaj.

 

Moduli fotovoltaik në impiant

Modulet fotovoltaike të përdorura nga VLORA ENGINEERING Sh.p.k përbëhen nga qeliza fotovoltaike prej silici polikristalor ose monokristalor në varësi të teknikës së prodhimit të përdorur. Silici i një qelize është "dopuar"/përforcuar me dy elementë të ndryshëm në pjesën e përparme dhe të pasme, në mënyrë që të gjenerojë një tepricë të elektroneve në njërën anë dhe një mungesë të elektroneve në anën e kundërt. Në këtë mënyrë gjenerohet një potencial elektrik në kryqëzimin e dy shtresave ndryshe të "dopuara". Kur rrezet e diellit godasin qelizat, silici fillon të përçojë energji elektrike dhe gjenerohet një tension midis kontakteve metalike të qelizave, duke krijuar kështu një rrymë të vazhduar.

Invertitori në sistemin fotovoltaik

Rryma e vazhduar që gjenerohet nga qelizat diellore nuk mund të futet direkt në rrjetin elektrik: një invertitor e kthen atë në rrymë alternative me 220 (380) volt në mënyrë që të mund të përdoret.

Matësi i energjisë që futet në rrjet.

Për sistemet shtëpiake dhe / ose industriale të lidhura me rrjetin, kërkohet një kontator që mat sasinë e energjisë së prodhuar në kilovat orë (kwh). njeh nxitjen e dhënë nga llogaria e energjisë për kwh –t e prodhuara.

Kerkoni nje vleresim/preventiv o na kontaktoni per me shume informacion