IMPIANTE HIDRAULIKE DHE TË NGROHJES

Vlora Impianti Idraulici a Cremona e Provincia

IMPIANTE HIDRAULIKE

 

VLORA ENGINEERING Sh.p.k, e cila operon në qarkun e Vlores dhe më gjerë, është e specializuar në ndërtimin e të gjitha llojeve të sistemeve hidraulike, në shërbimet e instalimit, riparimit dhe asistencës.

 

Llojet e sistemeve hidraulike

Sistemi hidrik-sanitar

Është i gjithë rrjeti i shpërndarjes së furnizimit ose mbledhjes së ujit (i quajtur zakonisht -ngarkimi dhe shkarkimi), i cili ofron shërbime për përdorim sanitar dhe personal, që nga pajisjet përkatëse deri te përdoruesi përfundimtar.

 

Disa nga punimet e sistemeve Hidriko - Sanitare te Vlora Engineering Sh.p.k 

Impjanti termik ose ngrohës / kondicionimi i ajrit

Sistemi i ngrohjes është në terma teknikë sistemi ose qarku sipas të cilit është e mundur të menaxhohet temperatura e ambjenteve, kudo që ato janë ose për cfarëdo destinacioni që ato përdoren.

 

Disa nga punimet hidraulike të VLORA ENGINEERING Sh.p.k

Impiante kondicionimi ose të ngrohjes

Në përgjithësi në fushën hidraulike termi "impiant termik" i referohet qarkut të ngrohjes, më rrallë kuptohet si kondicionim në rast se sistemi tërheq nxehtësinë dhe për këtë arsye krijon të ftohtë.

Me fjalë të tjera, kur flasim për qarkun e ngrohjes, ne kemi ndërmend të marrim në konsideratë të gjithë rrjetin e ujit që menaxhohet nga një pajisje që prodhon ujë të nxehtë dhe lejon përhapjen ose shpërndarjen e nxehtësisë, për të mirën e dhomave /ambjenteve në fjalë, përmes lëvizjes së lëngut që përmbahet në qark.

Për të siguruar që lëngu që përmbahet në impiantin e ngrohjes qarkullon dhe është gjithmonë në temperaturën e duhur, ne gjejmë pajisje të ndryshme dhe të përshtatshme për prodhimin e nxehtësisë me djegie ose induksion:

 

Impiantet termike me karburant fosil

Këto menaxhohen nga një pajisje që prodhon nxehtësi duke djegur materiale fosile p.sh. kaldaja që punojnë me gaz, ose pajisje që djegin qymyr ose vaj, etj. Këto sisteme prodhojnë mbetje të djegies të cilat duhet të hiqen dhe realizimi i sakte e evakuimit te tyre, certifikohet me përmes lëshimit të një Certifikate Teknike nga ana e kompanisë përgjegjëse për ndërtimin e impjantit.

Impjantet termike me induksion

 

Nga ana tjetër, impjantet termike me induksion, menaxhohen nga një komponent që ngroh sistemin e ujit energjetik me anë të "karburantit" jo djegës, domethënë nuk nuk digjet ose nuk prodhon tym, të tilla si kondicionerët ose qarqet e ngrohjes të lidhura me panelet diellore ose fotovoltaike.

 

Materialet që përdoren sot për ngrohje?

Faktikisht sapo ka përfunduar e ashtuquajtura "epoka e bakrit" në instalimin e qarqeve hidraulike të ngrohjes, dhe tashmë shfaqet e ashtuquajtura "shumë shtresore" e cila nuk ka një tregues të lartë të përçueshmërisë, por që nga ana tjetër ka kosto dhe kohë të instalimit vërtetë të paparë dhe për këtë arsye shumë të vogël. Aq më tepër nuk duhet mbajtur parasysh ndryshimi në shpërndarjen e përçueshmërisë, që kompensohet nga klasa e re dhe e ndërlidhur energjetike e kaldajave të reja në treg. Prandaj, “shumë shtresa” përdoret gjithnjë e më shpesh nga hidraulikët e ditëve tona, duke qenë se një prej shtresave të percuesit me material ferroz, është e përberë prej nja aliazhi special alumini.

Impjanti i gazit përbëhet nga lloje të ndryshme të materialeve të tilla si bakri, hekuri, shumë shtresa, bronzi, giza.

Më pas është strukturuar (për pjesët e zakonshme gjithashtu të dizajnuara nga ekspertë të veçantë termoteknikë industrialë ose inxhinierë termoteknikë të kompanive furnizuese) nga teknikë dhe hidraulikë të kualifikuar të sektorit, deri në sistemin civil dhe më pas në fazën terminale (pas kontaktorit), i cili instalohet gjithmonë me materialet e lartpërmendura.

Eshte instaluar dhe më pas lidhet me shërbimet kryesore ose pajisjet e energjetike të cilat (në kË) te cilat lejojne rrjedhjen e saj (rubinet gazi) dhe djegien në pajisje të tilla si kaldaja, skaldabanja, pllaka pjekje, furra, soba, etj.

Vetëm prania një sistemi gazi ose tubacioni brenda një apartamenti kërkon çertifikimin e konformitetit të tij, në mënyrë që të jetë i sigurtë dhe strukturalisht korrekt dhe i instaluar sic duhet, jo vetëm instalimi por e gjithë radha e ventilimit dhe ajrimit (për shembull vrima klasike 160 mm ose 200 mm në fasadë) në lartësitë e nevojshme.

Certifikata e konformitetit të një sistemi hidraulik

Për të gjithë legjislacionin dhe rregulloret përkatëse, ju ftojmë të lexoni më shumë në sitin hidraulik në……

 

Nëse keni nevojë për një lloj sistemi hidraulik në Vlore dhe qarkun e saj, na Kotaktoni tani per nje vleresim/preventiv!  

!